Hasta Hakları
20 Ocak 2022

HASTANIN HAKLARI :

1.Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik   faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

2.  Bilgi İsteme

Hastanın, her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı istemeye hakkı vardır.

 3. Sağlık Kuruluşunu,Personelini Seçme Ve Değiştirme

Hasta; tabi olduğunu mevzuatı ön gördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi, mevzuat ile belirlenmiş sevk sisteme uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir.

Hastanın; kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulması şartı ile değiştirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet

Her türlü tıbbi müdahale, tıbbi değerlendirmelerin, muayene, teşhis tedavi ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul ile gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini kapsar.

5. Tedaviye Reddetme, Durdurma ve Rıza

Hastanın,tedaviyi reddetmeye,durdurulmasını istemeye, hakkı vardır.

Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde (kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere) sağlık hizmetinden faydalanmaya hakkı vardır.

6. Güvenliğin Sağlanması

Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olma hakkı vardır.

7. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, hastaların dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. İnsanı Değerlere Saygı Gösterilmesi

Hasta; Sağlık kurum ve kuruluşlarında, insan haysiyetine yakışır, gereken her türlü hijyenik şartlarsağlanmış,gürültü ve rahatsız edici diğer  etkenler giderilmiş, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. 

9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesislerin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların , hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çevresinde hertürlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

EK-1

hasta_haklari.pdf